Allez au contenu Allez à la navigation

Legal Notices

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר Bioderma (להלן: "האתר") של חברת כמיפל בע"מ (להלן: "החברה") המשמשת כמפיצה של מוצרי LABORATOIRE BIODERMA (להלן: "ביודרמה"). החברה מאשרת לכם גישה אל האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הינם מיועדים לנשים וגברים כאחד. כותרות הסעיפים תשמשנה לנוחות הקריאה בלבד, ואין להסיק מהם או לעשות בהם פירוש לתנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש באים להסדיר את מערכת היחסים, בכל הנוגע לאתר, לרבות כלל השירותים המוצעים בו וכן כל המידע והתכנים המופיעים בו, בין כל גולש ו/או צופה ו/או מוריד מידע ו/או משתמש בדרך אחרת באתר (להלן: "המשתמש"), לבין החברה.

מובהר כי תנאי השימוש חלים על כלל המשתמשים באתר, ללא יוצא מן הכלל, ועל כל שימוש באתר לרבות באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

למען הסר ספק, עצם השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאי השימוש, כפי שיהיו מעת לעת, ללא כל הגבלה או הסתייגות. לפיכך, המשתמש מתבקש לעיין היטב בתנאי השימוש בטרם השימוש באתר.

1.       הגבלת אחריות

1.1.      האתר, לרבות כלל השירותים המוצעים בו וכן כל המידע והתכנים המופיעים בו, מוצע לשימוש כמות שהוא (As Is). החברה ו/או ביודרמה אינן מציגות כל מצג ו/או מעניקה כל התחייבות בנוגע לשלמותו של האתר, עדכניותו, זמינותו, התאמתו ותאימותו. מובהר במפורש כי המידע המוצג באתר עלול להיות חלקי, לא מדויק, לא עדכני ולא מתאים לצרכי המשתמש ו/או לדרשותיו.    

1.2.      המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או ייעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או לקבלת שירות כלשהו. המשתמש מסכים ומאשר במפורש, כי כל הסתמכות (אם וככל שתהיה) על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, תיעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. 

1.3.      חלק מהמידע המוצג באתר מקורו בצדדים שלישיים. מידע זה לא נבדק על ידי החברה ו/או על ידי ביודרמה והן אינן ערבות למידת הדיוק של מידע שכזה.

1.4.      השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה ו/או ביודרמה ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות ו/או חבות בגין כל טעות, שגיאה, השמטה ו/או כל שיבוש אחר (לרבות וירוס מחשבים) באתר, לרבות כלל השירותים המוצעים בו וכן כל המידע והתכנים המופיעים בו.

1.5.      האתר עלול שלא להיות זמין ו/או מושבת מעת לעת בשל כשלים מכניים, כשלי טלקומוניקציה, תוכנה, חומרה וספקים מצד שלישי, כמו גם בשל עדכונים או עבודות הקמה. החברה ו/או ביודרמה ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות ו/או חבות בגין אי זמינות או השבתה כאמור.

1.6.      התכשירים המוצגים באתר אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי. מומלץ להתייעץ עם רופא או רוקח טרם רכישת התכשירים והתחלת השימוש בהם. כמו כן, חובה לעיין באריזת המוצר לפני השימוש בתכשירים ומומלץ להתייעץ עם רוקח בכל הנוגע למטרות, אופן שימוש, תופעות לוואי ואינטראקציה עם תכשירים אחרים. למידע נוסף, ניתן לפנות לחברה בטלפון 1-800-500-000.

1.7.      תכונות, מפרטים, עיצוב או מראה של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הדמיה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם מחייבים. אם תתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיהן הרשמיים של החברה ו/או ביודרמה, ייחשב כנכון המידע המצוי במסמכיהן הרשמיים של החברה ו/או ביודרמה. 

1.8.      האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי ביודרמה. בהקשר זה מובהר במפורש, שלחברה ו/או לביודרמה אין כל שליטה ו/או אחריות על אתרי אינטרנט אלה, לרבות ביחס למידע ולתוכן המופיעים בהם, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות ואבטחת המידע הנהוגים בהם. לפיכך, על המשתמש לבדוק עניינים אלו באופן עצמאי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או ביודרמה אינן מתחייבות לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור להוביל. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

מובהר במפורש, כי המשתמש אינו רשאי ליצור קישור לאתר ללא הסכמה מפורשת של החברה, מראש ובכתב.

1.9.      ניתן להודיע לחברה על כל טעות, שגיאה, השמטה ו/או כל שיבוש אחר בטלפון 1-800-500-000, או בדואר אלקטרוני Shirley@chemipal.co.il.

1.10.  מבלי לגרוע מכלליות כל האמור לעיל, החברה ו/או ביודרמה לא תהיינה אחראיות לכל נזק, ישיר או עקיף, מסתבר, תוצאתי או אגבי, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו (לרבות מידע וציוד מחשוב ותקשורת), מכל עילה שהיא, עקב השימוש באתר ו/או הגישה אליו, או עקב מניעת שימוש ו/או גישה לאתר, והכל אף אם ידעו החברה וביודרמה, או שהיה עליהן לדעת על האפשרות לגרימת נזק כאמור.

2.       הצהרות והתחייבויות המשתמש

2.1.      המשתמש מצהיר על הסכמתו לכל האמור בהוראות השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. ככל שהמשתמש מסתייג מהוראה מסוימת בהוראות השימוש, עליו להימנע מלעשות שימוש באתר, לרבות כלל השירותים המוצעים בו וכן כל המידע והתכנים המופיעים בו.

2.2.      המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם להוראות תנאי השימוש ו/או להוראות כל דין.

2.3.      המשתמש מתחייב שלא להעביר באמצעות האתר, כל מידע אשר עלול להקים אחריות אזרחית ו/או פלילית. המשתמש מתחייב שלא לגלות באמצעות האתר, מידע בלתי חוקי, מידע אשר יכול לערער את הסדר הציבורי ו/או מידע כוזב.

2.4.      המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או את ביודרמה (לפי העניין) בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה ו/או לביודרמה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהשימוש שלו (או של מי מטעמו) באתר ו/או מהפרת הוראת כל דין ו/או איזו מהתחייבויותיו לפי תנאי השימוש.

3.       קניין רוחני

3.1.      כפוף להוראות כל דין, כל זכות קניין רוחני, בין אם רשומה ובין אם לאו, באתר, לרבות כלל השירותים המוצעים בו וכן כל המידע והתכנים המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, תוכנה, יישומי תוכנה, קוד מחשב, גרפים, תמונות, סרטונים, מאגר נתונים וממשק, תווים, סימנים, סמלים, סמלילים וצלמיות, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם (להלן: "התוכן"), הינם רכושם הבלעדי של החברה ו/או ביודרמה (לפי העניין) והינם בבעלות החברה ו/או ביודרמה (לפי העניין). מובהר כי התוכן מוגן, בין היתר, באמצעות חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ומדינות נוספות, אמנות בינלאומיות וכל דין רלבנטי אחר. לא ניתן לעשות כל שימוש בתוכן כאמור, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה וביודרמה.

על אף האמור לעיל, ייתכן שהאתר יכלול, גם תוכן בבעלות צדדים שלישיים אשר התירו לחברה ו/או לביודרמה להציגו באתר. שימוש באתר בניגוד לתנאי השימוש עלול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים.

3.2.      השימוש באתר, מהווה רישיון לא בלעדי לתקופה מוגבלת להשתמש בתוכן, לצרכים אישיים, ביתיים ובלתי מסחריים בלבד, כפוף לכך שלא ייעשה בו כל שינוי או מחיקה של כל הודעה בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר או הודעה אחרת העוסקת בזכויות קנייניות. זכויות הבעלות באתר ובתוכן, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, ייוותרו כל העת בבעלות החברה ו/או בבעלות ביודרמה (לפי העניין).

3.3.      למעט כאמור בסעיף 3.2 לעיל, השימוש באתר אינו מעניק בדרך של תוצאה, השתק או בכל דרך אחרת, כל רישיון ו/או זכות שימוש בתוכן, ואין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להם, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת החברה וביודרמה.

3.4.      כפוף להוראות כל דין, שומרות לעצמן החברה וביודרמה, את הזכות לאכוף כל הפרה של זכויות הקניין הרוחני שלהן, לרבות באמצעות פנייה לדין הפלילי.

4.       פרטיות

4.1.      בעת שמשתמש עושה שימוש באתר, נאסף עליו מידע. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כגון: שמו וכתובתו, כתובת הדוא"ל שלו וכיו"ב. את המידע הזה המשתמש מוסר לאתר ביודעין, לדוגמה בעת רישום לאתר (להלן: "המידע האישי"). לעומת זאת, חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו, כגון: העמודים בהם צפה, המוצרים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט ממנה פנה ועוד. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר (להלן: "המידע הסטטיסטי").

4.2.      לחברה הזכות לנטר, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר, וכן לבצע באתר פעילות שגרתית של ניטור ואיסוף מידע ביחס למשתמשים. זאת, לרוב, כפועל יוצא מרצונה של החברה לספק למשתמשים באתר חווית גלישה נעימה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי.

4.3.      המשתמש, בכניסתו ובשימושו באתר, מאשר לחברה לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע הסטטיסטי אודותיו ואודות הרגלי השימוש שלו באתר, ואף להעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותו באופן אישי.

4.4.      המשתמש, בכניסתו ובשימושו באתר, מאשר לחברה לעשות במידע האישי אודותיו שימוש למטרות עסקיות סבירות, כגון: יצירת קשר עם המשתמש, מסירת מידע למשתמש, או יידוע המשתמש אודות מוצרים חדשים והטבות. מובהר במפורש, כי החברה מתחייבת שלא למסור לצדדים שלישיים מידע אישי אודות משתמש, אלא אם המשתמש הביע את הסכמתו מראש ובמפורש, למסירת המידע האישי כאמור.

על אף האמור לעיל, בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש, או אודות השימוש שלו באתר, אף ללא קבלת רשותו, אם פעולה זו חיונית לשם:

4.4.1.       ציות לדרישות הדין או מילוי הוראות הליך משפטי או צו שיפוטי.

4.4.2.       הגנה על הזכויות או הקניין של החברה ו/או מי מטעמה.

4.4.3.        אכיפת תנאי השימוש.

4.4.4.        הגנה על האינטרסים של המשתמשים האחרים באתר.

4.5.      בעצם הרישום לאתר, נותן המשתמש את הסכמתו להכללתו במאגרי המידע שמנהלת ו/או תנהל החברה ו/או חברות קשורות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המידע שניתן בהתאם לסעיף זה, ניתן מרצונו של המשתמש בלבד, לשם ביצוע הפעולות המתוארות בסעיפים 4.2 עד 4.4 לעיל.

בקשות לעיון במידע וכן להסרת פרטי משתמש ממאגרי המידע, יש להפנות לכתובת דואר אלקטרוני Shirley@chemipal.co.il.

4.6.      האתר משתמש ב-"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין. עוגיות הן קבצים קטנים אשר ממוקמים על המחשב של המשתמש ומשמשים, בין היתר, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, על מנת להתאים את האתר להעדפותיהם האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע. באפשרות המשתמש לדחות קבלה של עוגיות מהאתר למחשבו בכל עת במידה שהוא משתמש בדפדפן המאפשר זאת.

4.7.      מסירת כל מידע שמסירתו לא התבקשה, כגון מסירת שאלות, הערות או הצעות לחברה, בין אם באמצעות האתר, בין אם בכל אופן אחר של תקשורת, לא תיחשב כסודית. החברה לא תהיה מחויבת בשום צורה ביחס למידע מעין זה. במסירת כל מידע מעין זה לחברה, מאשר המשתמש לחברה, באופן חופשי, לשכפל, לעשות שימוש, לגלות, להקרין, להציג, לשדר, לבצע, ליצור יצירות נגזרות ולהפיץ את המידע לאחרים ללא הגבלה, ולהרשות לאחרים לעשות כן. בנוסף, מאשר המשתמש לחברה לעשות שימוש בכל רעיונות, קונספטים, ידע או טכניקות שיכללו במידע כאמור לכל מטרה שהיא, לרבות לפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים ופריטים אחרים הכוללים רעיונות, קונספטים ידע או טכניקות מעין אלו כאמור.

4.8.      בקשות להפסקת קבלת מידע מהחברה ו/או למחיקת ו/או הוספת ו/או תיקון מידע אישי אודות משתמש, יש להפנות לכתובת דואר אלקטרוני Shirley@chemipal.co.il.

5.       כללי

5.1.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, כאשר תחילת תוקפם של תנאי השימוש החדשים יהיו מיד עם מועד פרסומם. לפיכך, מומלץ להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש.

5.2.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

5.3.      החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי השימוש לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור.

5.4.      על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. במידה שהוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו תוכרז כבלתי חוקית, בטלה, או בלתי ניתנת לאכיפה, מכל סיבה שהיא, אזי הוראה זו תבוטל או תוגבל במידה המינימלית הנדרשת וביטול או הגבלה כאמור לא ישפיעו על תוקפן ועל מידת אכיפתן של יתר תנאי השימוש.

5.5.      סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל הנוגע לתנאי השימוש, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.

5.6.      להערות והצעות בנוגע לאתר, יש לפנות לכתובת דואר אלקטרוני Shirley@chemipal.co.il.